Algemene Voorwaarden minderkopzorgen.nl

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de  Website  www.minderkopzorgen.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website is een mantelzorgmarktplaats. Mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners kunnen advertenties plaatsen. Door te reageren via de chatfunctie kunnen zij met elkaar in contact komen (de Dienst)

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.minderkopzorgen.nl
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar mantelzorgondersteuner en mantelzorgvrager met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen mantelzorgondersteuner en mantelzorgvrager. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen mantelzorgondersteuner en mantelzorgvrager. Als er een conflict ontstaat tussen mantelzorgondersteuner en mantelzorgvrager dan is minderkopzorgen.nl geen partij in het conflict. De mantelzorgondersteuner en de mantelzorgvrager moeten het conflict zelf oplossen.

Artikel 3 - Gebruiksregels van de website

 1.  Je  mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2.  Je  mag het volgende niet via de Website verspreiden:

a)        Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

b)        Ongevraagde reclame (spam);

c)        Foute of misleidende informatie;

d)        Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

e)        Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

 1.  Je  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 2.  Je  zult de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zul je deze gegevens niet misbruiken.
 3.  Je  mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 4. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@minderkopzorgen.nl

 

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de website

  1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
  2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is.

  Artikel 5 - Gebruikersaccount

    1. Je moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
    2. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met je account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
    3. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

  Artikel 6 - Prijzen en betaling

  De toegang tot de chat wordt voor vaste bedragen per week, twee weken, een maand of twee maanden aangeboden. Na deze periode krijg je de gelegenheid om opnieuw toegang tot de chat te kopen. (pre-paid)

  Ook is er de mogelijkheid om een betaalde advertentie te plaatsen. In een betaalde advertentie mag je jouw bedrijfsgegevens, logo en contactgegevens plaatsen. Je kunt een betaalde advertentie plaatsen voor 28 dagen. Na 26 dagen krijg je de gelegenheid om deze te verlengen.  

  Er zijn regelmatig acties op de site. Aan deze acties kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn altijd gerechtigd om de acties te wijzigen of stop te zetten.

  Artikel 7 - Uitsluiting

  Als wij vinden dat je deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je uitsluiten of deels uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen ke ook  uitsluiten of deels uitlsuiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.

  We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

    1. Je account te verwijderen;
    2. Onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

  Artikel 8 - Geheimhouding

  Wij zijn verplicht al je vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

  Artikel 9 - Aansprakelijkheid

  Wij zijn niet aansprakelijk voor:

    1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
    2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
    3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

  Artikel 10 - Privacyverklaring

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacyverklaring raadplegen.

  Artikel 11 - Vrijwaring

  Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

  Artikel 12 - Intellectueel eigendom

    1. Je geeft ons een licentie om content die u uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

  a)     niet-exclusief;

  b)     kosten- en rechtenvrij;

  c)      overdraagbaar;

  d)     wereldwijd.

   

    1. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

  a)     je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

  b)     je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

    1. Je mag de inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

  Artikel 13 - Geschillen

  Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, dan is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

   

  Artikel 14 - Contact

  E-Mail:

  info@minderkopzorgen.nl 

  Susan de Wit 

  Telefoon:

  06-11807527

  Overige:

  KVK nummer: 67623131

  BTW nummer: NL097916857B02

   

  Postadres: 

  Poortwachter 60

  1188CN Amstelveen

  WA button Klantenservice