Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.minderkopzorgen.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. De Website minderkopzorgen.nl is een landelijke website voor vraag en aanbod van mantelzorgondersteuning (de Dienst) Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden, schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.


Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.minderkopzorgen.nl. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.  Je  mag de Website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2.  Je  mag het volgende niet via de Website verspreiden:* Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;* Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;* ongevraagde reclame (spam)* Foute of misleidende informatie* Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.  Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

  1.  Je  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
  2.  Je  zult de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zul je deze gegevens niet misbruiken.
  3.  Je  mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
  4. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@minderkopzorgen.nl.  Artikel 3 - Het platform

  Het doel van de Website is om een platform te bieden waar Mantelzorgondersteuner en Mantelzorgvrager met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Mantelzorgondersteuner en Mantelzorgvrager. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen Mantelzorgondersteuner en Mantelzorgvrager. Als er een conflict ontstaat tussen Mantelzorgondersteuner en Mantelzorgvrager, moeten zij dat conflict zelf oplossen, wij zijn geen partij en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden.  Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

  1. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar is. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de juistheid van de informatie in de aanmeldings- en profielgegevens van de gebruiker en andere inhoud die door de gebruikers is aangemaakt. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie.  Artikel 5 - Gebruikersaccount

  1. Je moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken. Als je nog geen 18 jaar oud bent, moet je toestemming van je ouders/wetteleijke vertegenwoordiger hebben om een account aan te mogen maken.  Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen.  Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jou toezicht gebeurt. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. Als wij een klacht ontvangen over een klant, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zo nodig gepaste maatregelen. De Website spant zich in om profielen van klanten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere klanten te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.  Artikel 6 - Prijzen en betaling

  1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per 1, 3, 6 of 12 maand(en) aangeboden. Een abonnement duurt 1, 3, 6 of 12 maanden. De kosten voor het abonnement van een Mantelzorgvrager of Mantelzorgverlener zijn verschillend in prijs. Je hebt 14 dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Indien je binnen 14 dagen opzegt, berekenen wij het aantal dagen dat je van de website gebruik hebt gemaakt. Als je hier binnen twee jaar twee keer gebruik van hebt gemaakt, mogen wij jou het recht om een abonnement te kopen ontzeggen.   Artikel 7 - Uitsluiting

  Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 3. Onderdelen van de Dienst voor u te blokkeren.


 4. Artikel 8 - Geheimhouding

  Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.  Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.  Artikel 9 - Aansprakelijkheid

  Wij zijn niet aansprakelijk voor:

  1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
  2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
  3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.  Artikel 10 - Vrijwaring

  Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.  Artikel 11 - Intellectueel eigendom

  Je geeft ons een licentie om content die je uploadt, onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

  –            niet-exclusief;

  –            kosten- en rechtenvrij;

  –            overdraagbaar;

  –            wereldwijd.

  Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

  –            je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

  –            je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

  Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.  Artikel 12 - Geschillen

  Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.