Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de  Website  www.minderkopzorgen.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website minderkopzorgen.nl is een online platform voor vraag en aanbod van mantelzorgondersteuning. (de Dienst)

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.minderkopzorgen.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 4.  je  mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 5.  je  mag het volgende niet via de Website verspreiden:

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

–          Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

–          Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

–          Ongevraagde reclame (spam);

–          Foute of misleidende informatie;

–          Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

 1.  je  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 2.  je  zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 3.  je  mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 4. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar [email protected]
 5. Je mag geen contactgegevens in de advertentie of in de advertentietitel zetten. Contactgegevens zijn bijv: je adres, je telefoonnummer of je emailadres. Als je contact wil maken dien je gebruik te maken van de chatfunctie. Mocht je toch contactgegevens in de advertentie of in de advertentietitiel plaatsen dan zijn wij gerechtvaardigd om deze te verwijderen. 

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners. Als er een conflict ontstaat tussen mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners, moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website .
 4.  je  moet minstens 16 jaar jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 5.  je  moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen.  je  moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 6. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
 7. De toegang tot de chat wordt voor een vast bedrag per week of per maand aangeboden.
 8. De toegang tot de chat loopt automatisch af en wordt niet automatisch verlengt.
 9. De toegang tot de chat duurt 1 of 2 weken of 1 of 2 maanden. Op de dag dag dat de toegang tot de chat is afgelopen krijg je een mail waarin je er zelf voor kan kiezen of je het wilt verlengen. Je kunt dan opnieuw kiezen voor welke termijn je dat wilt.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

 1.  je  moet minstens 16 jaar jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2.  je  moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen.  je  moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 3. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

 1. De toegang tot de chat wordt voor een vast bedrag per week of per maand aangeboden.
 2. De toegang tot de chat loopt automatisch af en wordt niet automatisch verlengt.
 3. De toegang tot de chat duurt 1 of 2 weken of 1 of 2 maanden. Op de dag dag dat de toegang tot de chat is afgelopen krijg je een mail waarin je er zelf voor kan kiezen of je het wilt verlengen. Je kunt dan opnieuw kiezen voor welke termijn je dat wilt.

Artikel 7 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Je advertentie te verwijderen;
 • en/of je account te verwijderen.

Artikel 8 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.  je  persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 10 - Privacy verklaring

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy verklaring raadplegen.

Artikel 11 - Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

–          niet-exclusief;

–          kosten- en rechtenvrij;

–          overdraagbaar;

–          wereldwijd.

 1. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

–          je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

–          je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

 1. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 13 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

WA button